MOPS Bydgoszcz

Aktywna Mama, aktywny Tata

Ważna informacja dla osób bezrobotnych!

Obecnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadzi otwarty nabór dla bezrobotnych rodziców dzieci w wieku do lat 3 – osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, chętnych do realizacji działań aktywizacyjnych realizowanych przez urzędy pracy. Projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata” będzie realizowany do 31.08.2022 r.

Zainteresowane osoby z Bydgoszczy i okolic prosimy o kontakt z działem realizacji projektu:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
ul. Bartkiewiczówny 93
87-100 Toruń
Dział realizacji projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”
tel. 56 6571470 wew.2111,
tel. kom. 501604175.


 

Ważna Informacja

MOPS Bydgoszcz nie przewiduje kolejnej edycji projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”, w związku z czym nie ogłaszamy więcej naborów.

„Aktywna Mama, aktywny Tata” – II tura

 

Zakończono weryfikację formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II tury naboru do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”, które rozpatrywano w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

W zamieszczonym załączniku publikujemy listę osób zakwalifikowanych do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”.

Informacje o nadanym numerze oraz wynikach rekrutacji zostaną wysłane drogą mailową bezpośrednio do wszystkich osób w tym tygodniu. Prosimy sprawdzać skrzynkę e-mail (również SPAM). Z osobami zakwalifikowanymi dodatkowo skontaktujemy się telefonicznie.

Lista zakwalifikowanych

Aktualizacja listy rankingowej !!!

Zaktualizowana lista rankingowa

UWAGA
Od dnia 03 stycznia dodano nowe oświadczenia.

UWAGA! Liczy się dzień nadania do MOPS Bydgoszcz- dokumenty można wysłać pocztą polską od dnia 09.01 lub przez ePuap od dnia 09.01 od godz. 7.30.

Informujemy, iż rekrutacja do II tury projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” będzie trwała od 09.01.2020 r. do 20.01.2020 r. w godz. 7.30–14.00.
Dokumenty rekrutacyjne wraz ze wszystkimi oświadczeniami prosimy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Aktywna Mama, aktywny Tata” oraz imieniem i nazwiskiem Kandydata na Uczestnika Projektu.
Poniżej znajdują się Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna Mama, aktywny Tata” oraz Formularz rekrutacyjny dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” wraz z wzorami potrzebnych oświadczeń.
Prosimy o zapoznanie się z Zasadami rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna Mama, aktywny Tata”, zamieszczona jest tam informacja o miejscach składania formularzy rekrutacyjnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Ogrodowej 9 w Bydgoszczy przyjmuje dokumenty rekrutacyjne tylko mieszkańców miasta Bydgoszcz.
Możliwe jest składanie formularzy za pośrednictwem ePUAP lub tradycyjnej poczty (wnioski składane mailowo nie będą rozpatrywane)

Miejsce składania formularzy rekrutacyjnych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 9 Bydgoszcz, boczne wejście – pokój 1B:

Wejscie mops-uOsoby, które brały udział w I naborze i znajdują się na liście rezerwowej mogą ponownie złożyć dokumenty (poniżej wymienione) w II naborze.
Złożenie nieaktualnego formularza rekrutacyjnego pozostanie bez rozpatrzenia.

Wraz z Formularzem rekrutacyjnym należy złożyć dokumenty wymienione poniżej (stosowne do sytuacji Kandydata na uczestnika projektu) i kserokopie potwierdzające uzyskane punkty min. orzeczenie o niepełnosprawności, karta dużej rodziny.

Pliki do pobrania:

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (PDF)

Formularz_Grudzień (PDF)

Karta_Aktywności_Zawodowej (PDF)

Oświadczenie_Kandydata_na_Uczestnika_Projektu (PDF)

Oświadczenie_o_kwalifikacjach (PDF)

Oświadczenie_o_przebywaniu_na_urlopie (PDF)

 (PDF)Oświadczenie_o_statusie_osoby_bezrobotnej (PDF)

 (PDF)Oświadczenie_o_zatrudnieniu (PDF)

Oświadczenie_o_zmianach_sytuacyjnych (PDF)

Rezygnacja_z_uczestnictwa (PDF)

wzor_umowy_dla_niani (PDF)

* * NOWE * * Oświadczenie o zatrudnieniu wzpółmałżonka (PDF)

* * NOWE * * Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej (PDF)

* * NOWE * * Oświadczenie o doświadczeniu poniżej 6 miesięcy stażu pracy (PDF)

* * NOWE * * Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka/dzieci (PDF)

Biuro projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
ul. Ogrodowa 9
85-039 Bydgoszcz
pokój 47C, II piętro
tel. (52) 311-71-18
e-mail: amat@mopsbydgoszcz.pl


Wyniki rekrutacji projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” – Bydgoszcz – I tura

Zakończył się proces weryfikacji formularzy rekrutacyjnych złożonych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. W zamieszczonym załączniku publikujemy numery uczestników zakwalifikowanych do Projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”. Informacje o nadanym numerze zostały wysłane drogą mailową do niżej wymienionych Uczestników.
Mając na uwadze ewaluację projektu, ewentualne oszczędności bądź pozyskanie dodatkowych środków, do projektu będą dołączać kolejne osoby z listy rezerwowej wg uzyskanej punktacji.
Dziękujemy za zainteresowanie realizowanym przez nas Projektem.

Do pobrania: Lista rankingowa uczestników projektu (PDF, 209KB)


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie partnerskim „Aktywna Mama, aktywny Tata”.

 

Projekt obejmuje swym zasięgiem Województwo Kujawsko – Pomorskie, realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy realizuje projekt tylko dla mieszkańców miasta Bydgoszczy. Lista realizatorów dla osób z pozostałego obszaru znajduje się w „Zasadach rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 1 000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 100 osób z Bydgoszczy, pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez okres 12 miesięcy oraz zaangażowanie osób bezrobotnych w działania aktywizacyjne i szkoleniowe do 31.03.2021 r.

W ramach projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” uczestnicy mają możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w formie:

  • żłobka (w wysokości maksymalnie do 800 zł miesięcznie na okres 12 miesięcy)

  • klubu dziecięcego (w wysokości maksymalnie do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy)

  • opiekuna dziennego (pokrycie kosztów wynagrodzenia w wysokości maksymalnie do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy)

  • niani (pokrycie kosztów wynagrodzenia w wysokości maksymalnie do 800 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani)

Z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem mogą skorzystać:

  • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym)

  • osoby bezrobotne, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.

Rekrutacja potrwa od 6 do 13 maja 2019 roku.

Miejsce składania formularza rekrutacyjnego: Kancelaria, pokój 28 na I piętrze, od godziny 7:30 do 14.00.

W czasie rekrutacji należy złożyć wyłącznie Formularz rekrutacyjny w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Aktywna Mama, aktywny Tata”. – każdy wniosek w oddzielnej kopercie.

Biuro projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
ul. Ogrodowa 9
85-039 Bydgoszcz
pokój 47C, II piętro
tel. (52) 311-71-18
e-mail: amat@mopsbydgoszcz.pl

Pliki do pobrania: