MOPS Bydgoszcz

Projekt „Lepsze jutro”

W związku z zakończeniem 30.04.2020r. realizacji projektu „Lepsze jutro” (RPKP.09.03.02-04-0070/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy realizuje usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi asystenckie o podobnej jakości i w podobnym zakresie w ramach środków innych niż pochodzących z UE, zgodnie z potrzebami osób niesamodzielnych.


Informujemy, iż od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy realizuje projekt pn. „Lepsze jutro”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 22 lutego 2018 r.

Wartość projektu „Lepsze jutro” wynosi 906.687,19 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 834.152,21 zł oraz wkład własny w wysokości 72.534,98 zł.

Celem głównym projektu jest stworzenie 13 miejsc świadczenia usług społecznych dla 80 osób niesamodzielnych, w tym starszych, niepełnosprawnych, świadczonych w lokalnej społeczności oraz nabycie umiejętności społecznych i zawodowych u 12 osób w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym z niepełnosprawnościami.

Projektem objęte będą dwie grupy docelowe:

Grupa I (80 osób) – osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby w podeszłym wieku oraz niepełnosprawne, niemogące wykonywać co najmniej jednej czynności dnia codziennego; osoby zamieszkujące na terenie Miasta Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie; osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem tj. spełniający co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Grupa II (12 osób) – otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym kandydaci na opiekunów osób niesamodzielnych (10 osób) i kandydaci na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych (2 osoby); osoby zamieszkujące na terenie Miasta Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie;

Kryteria dodatkowe:
• osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
• osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego dla pomocy społecznej.

Osoby niesamodzielne mają trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, w związku z czym w projekcie zaplanowano realizację trzech rodzajów usług:

usługi opiekuńcze,
• specjalistyczne usługi opiekuńcze,
• usługi asystenckie.

Dla kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych oraz kandydatów na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych zaplanowano bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe oraz warsztaty umiejętności społecznych (zdobyte kompetencje i umiejętności zostaną poświadczone certyfikatem lub zaświadczeniem).

Rekrutacja uczestników jest ciągła i odbywa się na bieżąco w przypadku usług, natomiast rekrutacja na szkolenia i warsztaty będzie trwała do miesiąca czerwca 2018 roku.

Formularze zgłoszeniowe są dostępne w Biurze Projektu MOPS, w sześciu Rejonowych Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej projektu www.mopsbydgoszcz.pl/programy. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu MOPS.

Biuro Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
ul. Ogrodowej 9
85-039 Bydgoszcz
Pokój 47C, II piętro
Osoby do kontaktu:
Koordynator projektu: Emilia Przybyło, tel. 52/311-71-18
Asystent koordynatora: Anna Białka, tel. 52/311-71-20
e-mail: lepszejutro@mopsbydgoszcz.pl

Pozostali Pracownicy Zespołu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych:
Marlena Neumann tel. (52) 311-71-19
Magdalena Talar tel. (52) 311-72-15

Plik do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy