MOPS Bydgoszcz

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,  a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

 • przemoc fizyczna (bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie)

 • przemoc psychiczna (poniżanie, wyzywanie, grożenie, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie, izolowanie)

 • przemoc seksualna (wymuszanie pożycia seksualnego i/lub nieakceptowanych praktyk seksualnych)

 • przemoc ekonomiczna (zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych)

 • zaniedbanie (niezaspakajanie podstawowych potrzeb, pozbawianie opieki (w tym medycznej) osób zależnych (np. dzieci, osób niepełnosprawnych)

 • inne rodzaje zachowań, np.: niszczenie lub zabór mienia, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, zmuszanie do picia alkoholu lub do zażywania środków odurzających/ substancji psychotropowych.

Procedura „Niebieskie Karty”

Osoby dotknięte przemocą domową oraz świadkowie przemocy mogą zgłosić ten fakt następującym podmiotom, które są ustawowo uprawnione do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”:

 • Policji

 • przedstawicielom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

 • Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • przedstawicielom oświaty

 • pracownikom ochrony zdrowia ( lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny).

Realizacja procedury „Niebieskie Karty” odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2021 poz. 1249) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245).

Zespół Interdyscyplinarny

Zarządzeniem nr 310/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2020r.został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 i stowarzyszenia „Bezpieczeństwo Dziecka”.

Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze. W skład grup roboczych wchodzą m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Policji i oświaty. Członkami grup roboczych mogą być także kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prace w grupach roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikające z problemów występujących w konkretnych przypadkach.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę ,,Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie przysługuje bezpłatna pomoc, w szczególności w formie:

 • poradnictwa specjalistycznego – medycznego, psychologicznego, socjalnego, prawnego, zawodowego i rodzinnego

 • interwencji kryzysowej i wsparcia

 • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej

 • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

 • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie

 • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

Więcej informacji nt. w/w form pomocy można uzyskać pod nr tel. 52 330-12-69, 52 330-12-88 lub 52 330-12-89 w godzinach pracy Ośrodka.

Rejestracja na indywidualne konsultacje psychologiczne lub grupy wsparciatel. 52 330-12-66.

Porady prawnetel. 52 330-12-87 (wt. 8-14.30, śr. 8-12.30, czw. 8-11.30).

——————————————————

Wykaz podmiotów zajmujących się na terenie Bydgoszczy pomocą osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

Dyżury prawne z zakresu przemocy w rodzinie w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy

——————————————————

Wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stosuje się środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi oraz oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Więcej informacji nt. programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla sprawców przemocy można uzyskać na stronie Ośrodka w zakładce „Programy” lub pod nr tel. 52 330-12-69.

——————————————————

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia – tel. 800-154-030 (codziennie w godz. 17-21)

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
– infolinia
800 12 00 02 (czynna przez całą dobę)

Poradnia telefoniczna „Niebieskiej Linii” – tel. 22 668-70-00 (codziennie w godz. 10-20)