MOPS Bydgoszcz

„Rodzina w Centrum 2”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie partnerskim „Rodzina w Centrum 2”.
Druga edycja projektu, podobnie jak poprzednia, obejmuje swym zasięgiem Województwo Kujawsko – Pomorskie, zaś realizowana jest od 1.07.2018 roku do 30.06.2020 roku. W Bydgoszczy w związku z oczekiwaniem na wybór wykonawcy, świadczenie usług z zakresu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego oraz innych form wsparcia, planowane jest na koniec września/początek października 2018r. Uprzejmie przypominamy, iż udział uczestników w projekcie jest bezpłatny, zaś rekrutacja jest ciągła i odbywa się na bieżąco.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

Projekt „Rodzina w Centrum 2” skierowany jest do (grupy docelowe):
-osób przebywających w pieczy zastępczej;
-osób opuszczających pieczę zastępczą;
-osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
-osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
-kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
-osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
-dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
-wolontariuszy;
-innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” zaplanowano następujące formy wsparcia:

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne, prawne.
2. Terapię rodzinną/grupową i indywidualną.
3. Warsztaty „Moje emocje” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.
4. Jednodniowe warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.
5. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów.
6. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.
7. Jednodniowe szkolenia dla wolontariuszy.
8. Pięciodniowe wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami
i dziećmi.
9. Superwizję rodzin zastępczych.
10. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.
11. Jednodniowe warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz z rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.
12. Bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą.
13. Spotkania promujące rodzinną pieczę zastępczą.

Aby dana osoba mogła skorzystać z poradnictwa bądź innych form wsparcia realizowanych w ramach projektu, musi spełniać kilka kluczowych warunków: przede wszystkim powinna zamieszkiwać na terenie miasta Bydgoszcz, przynależeć do w/w grup docelowych projektu, nie korzystać jednocześnie z takich samych form wsparcia, w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania i przedłożenia poniższych dokumentów:
– formularz zgłoszeniowy;
– dane uczestnika wraz z deklaracją udziału w projekcie;
– oświadczenie w tym zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku;
– inne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia udziału w projekcie.

Realizacja powyższych działań odbywać się będzie w Centrum Wspierania Rodzin, utworzonym na potrzeby projektu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 272, pokój nr 1 (parter), telefon kontaktowy: (52) 330-12-92 oraz 885-550-292, e-mail: rwc@mopsbydgoszcz.pl

Od 3 września 2018 r. Centrum Wspierania Rodzin czynne jest w dniach:

Poniedziałek: 8.00 – 18.00
Wtorek: dzień bez klienta
Środa: 8.00 – 18.00
Czwartek: 8.00 – 18.00
Piątek: 8.00 – 13.00

Osoby do kontaktu => specjaliści ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:
Aleksandra Krawczuk oraz Grzegorz Burzyński.

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 2

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 12 619 231,90 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 10 726 347,11 zł

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa