MOPS Bydgoszcz

Projekt „Witalni”

m.bydgoszcz-logotypy kolor

Informujemy, iż od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy będzie realizował projekt pn. „Witalni”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT , Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 12 lipca 2017 r.

Wartość projektu „Witalni” wynosi 1.753.224,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1.577.901,60 zł oraz wkład własny w wysokości 175.322,40 zł.

Głównym celem projektu będzie stworzenie 20 miejsc świadczenia usług społecznych dla 75 osób niesamodzielnych, świadczonych w lokalnej społeczności oraz wzrost umiejętności 40 opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi na terenie miasta Bydgoszczy.

Projektem objęte będą dwie grupy docelowe: grupa I – to osoby niesamodzielne, w tym w podeszłym wieku, niepełnosprawne, grupa II – opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych.
Kryteria rekrutacji do projektu:

Grupa I (75 osób) – osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby w podeszłym wieku oraz niepełnosprawne, niemogące wykonywać co najmniej jednej czynności dnia codziennego; osoby zamieszkujące na terenie miasta Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie; osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem tj. spełniający co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Grupa II (40 osób) – otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze; osoby zamieszkujące na terenie miasta Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie;

Kryteria dodatkowe:
• osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
• osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego.

Osoby niesamodzielne mają trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, w związku z czym w projekcie zaplanowano realizację trzech rodzajów usług:

• usługi opiekuńcze,
• specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi),
• usługi asystenckie.

Dla opiekunów faktycznych zaplanowano warsztaty w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz warsztaty w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych dla osób niesamodzielnych.

Rekrutacja uczestników jest ciągła i odbywa się na bieżąco.

Formularze zgłoszeniowe są dostępne w Biurze Projektu MOPS, w sześciu Rejonowych Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej projektu (www.mopsbydgoszcz.pl). Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu MOPS.

Biuro Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
ul. Ogrodowej 9
85-043 Bydgoszcz
Pokój 47C, II piętro
Osoby do kontaktu:
Koordynator projektu: Emilia Przybyło
Asystent koordynatora: Marlena Neumann
tel. (52) 325-44-43
e-mail: witalni@mopsbydgoszcz.pl

Pliki do pobrania
• Formularz zgłoszeniowy
• Regulamin uczestnictwa Witalni