MOPS Bydgoszcz

Bezdomność

Działania na rzecz osób bezdomnych były i pozostaną jednym z istotnych elementów polityki społecznej Miasta Bydgoszczy.
Zadania w zakresie bezdomności i wsparcie dla osób dotkniętych powyższym problemem, które chcą podjąć współpracę i skorzystać z pomocy w formie schronienia w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet, przy ul. Polanka 9 i w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn, przy ul. Fordońskiej 422 w Bydgoszczy realizują wyznaczeni pracownicy socjalni Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej „Wyżyny”. Działania wspierające osoby będące w kryzysie bezdomności, realizowane są w oparciu o procedurę dotyczącą zasad i trybu postępowania.

Osoba bezdomna, która chce skorzystać z pomocy w formie tymczasowego schronienia, winna:

 • nawiązać kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej „Wyżyny” w celu ustalenia przyjęcia do Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet lub Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn oraz określenia zasad współpracy;

 • lub udać się bezpośrednio do schroniska. Warunkiem przyjęcia do placówki jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przebywania w dużych skupiskach ludzkich.

Wówczas osoba w kryzysie bezdomności otrzyma wskazówki dotyczące dalszego trybu postępowania.

Pomoc w formie schronienia przyznawana jest decyzją administracyjną,
po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i podpisaniu pomiędzy osobą bezdomną i pracownikiem socjalnym ROPS „Wyżyny” kontraktu socjalnego. Kontrakt socjalny, stosownie do art. 108 Ustawy o pomocy społecznej, spisywany jest w celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, w celu wzmocnienia jej aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej, wyjściu z bezdomności lub przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Dyżury pracowników socjalnych ROPS „Wyżyny” w schronisku:

 • Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet, przy ul. Polanka 9: wtorki i czwartki od godz. 11.00 do godz. 15.00.
 • Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn, przy ul. Fordońskiej 422 : wtorki i czwartki od godz. 11.00 do godz. 15.00.

Ważne: skorzystanie z pomocy świadczonej przez noclegownie czy ogrzewalnie nie wymaga skierowania z ośrodka pomocy społecznej. Należy jednak przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobytu w dużych skupiskach ludzkich.

Dane kontaktowe:

ROPS Wyżyny: (52) 325 – 98 – 72, 785 122 682 lub (52) 325 – 98 – 86.

Osobą koordynującą pracą Zespołu jest starszy pracownik socjalny – Pani Izabela Chrabąszcz – Klimas.

Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Fordońska 422
tel.: (52) 343 93 40

  Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet
ul. Polanka 9
tel.: (52) 372 22 57

Ogrzewalnia dla Bezdomnych przy Zgromadzeniu Sióstr Albertynek
ul. Koronowska 14
tel.: (52) 327 73 55

Wykaz jadłodajni znajdujących się w Bydgoszczy:

 • Jadłodajnia Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo, ul. Ossolińskich 2,
  tel.: (52) 322 53 52
 • Centrum Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Koronowska 14,
  tel.: (52) 327 73 55
 • Centrum Chrześcijańskie Kanaan Misja Betezda, ul. Czartoryskiego 12,
  tel.: (52) 321 35 28
 • Centrum Pomocy „Betlejem” Caritas Diecezji Bydgoskiej, ul. Drukarska 6
  tel.: (52) 371 67 21

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, placówki świadczące pomoc osobom bezdomnym, na bieżąco wdrażają zalecenia i wytyczne rekomendowane przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Garść aktualności: