MOPS Bydgoszcz

KUJAWSKO – POMORSKA TELEOPIEKA

Baner ZPFZKUJAWSKO – POMORSKA TELEOPIEKA

 

Kujawsko-Pomorska TeleopiekaInformujemy, że od dnia 01.04.2021r. do 11.06.2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy rozpoczyna rekrutację do Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim Projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, partnerami jest 79 powiatów lub gmin województwa kujawsko-pomorskiego (w tym Miasto Bydgoszcz) oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych w Toruniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość Projektu: 19 065 714,82 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 16 205 857,54 zł

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka.

Oferowane formy wsparcia:

 • Usługa teleopieki (np. bransoletki);
 • Usługa pomocy sąsiedzkiej;
 • Wolontariat opiekuńczy.

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” skierowany jest do 3 000 osób, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 507 osób zamieszkujących na terenie miasta Bydgoszczy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kto może skorzystać z Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”:

 • Osoby zamieszkujące na terenie miasta Bydgoszczy;
 • Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • Osoby nieprzebywające w placówce opieki całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego właściwego dla pomocy społecznej;
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach
  rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji (tj. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, Okole, Wilczak-Jary, Zimne Wody-Czersko Polskie, Stary Fordon, Brdyujście, Łęgnowo, Łęgnowo Wieś, Smukała-Opławiec-Janowo);
 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

Lista dokumentów, jakie należy dostarczyć:

 • Formularz zgłoszeniowy;
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, wymienionych wyżej (jeżeli zaznaczono, np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.).

Dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej do pobrania są poniżej, natomiast w wersji papierowej dostępne będą w Punkcie podawczym w głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przy ul. Ogrodowej 9, a także w rejonowych ośrodkach pomocy społecznej (adresy Ośrodków znajdziesz tutaj), zgodnie z miejscem zamieszkania potencjalnego uczestnika projektu, w godzinach urzędowania danego Ośrodka.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

 • Osobiście w Punkcie podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Bydgoszczy, ul. Ogrodowa 9 lub w siedzibach rejonowych ośrodków pomocy społecznej (adresy Ośrodków znajdziesz tutaj), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, pokój 47C,
 • Pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul. Ogrodowa 9, 85-039 Bydgoszcz, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, pokój 47C,
 • Pocztą elektroniczną na adres: teleopieka@mopsbydgoszcz.pl
 • Za pośrednictwem e-puap, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,

Dodatkowa informacja: W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby uczestników termin rekrutacji zostanie wydłużony lub zostanie ogłoszona rekrutacja otwarta (ciągła). Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność złożenia formularzy.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną o tym fakcie poinformowane przez personel projektu telefonicznie, a na stronie internetowej zostanie opublikowana lista rankingowa. Uczestnicy projektu następnie otrzymają urządzenia elektroniczne (np. w formie bransoletki).

Dokumenty do pobrania:

1.Regulamin uczestnictwa
2.Formularz zgłoszeniowy

Osoby do kontaktu:

Natalia Woszczyńska – Koordynator projektu
e-mail: teleopieka@mopsbydgoszcz.pl
Tel: 52 325 44 35 lub 885 905 375

Łukasz Kowalski – Pracownik administracyjny ds. merytorycznych
Tel: 52 325 44 37

O Projekcie: