MOPS Bydgoszcz

Wnioski :

 


Wnioski: orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień, karta parkingowa, legitymacja osoby niepełnosprawnej

 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dz.U.2020.0.1842 t.j. – Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Art. 15h. COVID-19
1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 karta parkingowa osoby niepełnosprawnej ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 karta parkingowa osoby niepełnosprawnej ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

4. Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ust. 1 i 2, na podstawie decyzji wydanej z urzędu.

 

Uwaga!

W najnowszej wersji przeglądarki internetowej Firefox dokumenty pdf mogą być drukowane nieprawidłowo (pomimo poprawnego podglądu, wydruk będzie się składał z kratek i przypadkowych znaków).
W celu poprawnego wydruku należy kliknąć na wybrany odnośnik prawym klawiszem myszy, wybrać „Zapisz element docelowy jako” i otworzyć ściągnięty plik.

 

INFORMACJA DLA OSÓB Z UKRAINY

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ З УКРАЇНИ

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia lub stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia:

Документи, які вимагаються для подання заяви про винесення рішення про інвалідність для осіб до 16-річного віку або про групу інвалідности для осіб, яким більше ніж 16 років:

  1. Wniosek o wydanie orzeczenia (druk do pobrania) – wypełnia osoba zainteresowana,

Заява про винесення рішення (формуляр для завантаження)

  1. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ( druk do pobrania ) -wypełnia lekarz,

Медична довідка про стан здоров’я (формуляр для завантаження) – заповнює лікар,

  1. Dokumentacja medyczna potwierdzająca schorzenie (np. historia choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne)

Медична документація, яка підтверджує захворювання (напр. історія хвороби, інформаційні картки стаціонарного лікування, консультації спеціалістів)

UWAGA! – jeżeli dokumentacja jest w j. ukraińskim powinna być złożona w formie uwierzytelnionego tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego.

УВАГА! – якщо документація українською мовою, то вона повинна бути подана у формі посвідченого перекладу, виконаного присяжним перекладачем.

  1. Oświadczenie o miejscu pobytu (druk do pobrania).

Декларація про місце перебування (формуляр для завантаження).

Dla osób, które ukończyły 16 rok życia:

W celu dokonania rzetelnej analizy oceny stanu sytuacji społecznej i zawodowej wnioskodawcy zaleca się dołączenie KWESTIONARIUSZA do wniosku o wydanie orzeczenia.

• про групу інвалідности для осіб, яким більше ніж 16 років

powyżej 16 rż.
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

• про винесення рішення про інвалідність для осіб до 16-річного віку

poniżej 16 rż.
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia:

W celu dokonania rzetelnej analizy oceny stanu sytuacji pedagogicznej/psylogicznej wnioskodawcy zaleca się dołączenie KWESTIONARIUSZA do wniosku o wydanie orzeczenia.

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej:

Wniosek o wydanie karty parkingowej (wniosek obowiązuje do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2):