MOPS Bydgoszcz

Pomoc dla Kombatantów

POMOC DLA KOMBATANTÓW oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Kombatanci oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 t.j. z późn. zm.).

Uprawnienia:

1. pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania

  • w związku ze wzrostem potrzeb środowiska kombatanckiego, wynikającym
    w szczególności z zaawansowanego wieku jego członków, osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, tj. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia

2. pierwszeństwo do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej, w szczególności w placówkach dedykowanych dla kombatantów

  • prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej, w tym przeznaczonym dla kombatantów, przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Osobę spełniającą powyższe kryteria Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu. Sytuacje wyjątkowe rozpatrywane są indywidualnie. Ważnym jest fakt, iż na podstawie art. 64b Ustawy o pomocy społecznej Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (…), obowiązanych do wnoszenia opłaty za swój pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek albo z urzędu, całkowicie albo częściowo z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Przy podejmowaniu decyzji o całkowitym lub częściowym zwolnieniu albo o odmowie zwolnienia organ bierze pod uwagę możliwości i sytuację finansową gminy

3. kombatanci oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego, którzy znajdą się w trudnej sytuacji  materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych mogą ubiegać się o przyznanie pomocy pieniężnej jednorazowej lub okresowej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

* Dokumenty można pobrać ze strony Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/formularze.html)

  • ważnym jest, iż do dochodu ustalanego w postępowaniu o przyznanie pomocy pieniężnej nie wlicza się świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 36 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, kwoty dodatku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 75 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku pieniężnego do renty inwalidzkiej, o którym mowa w art. 12a Ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, oraz pomocy pieniężnej.

 

Warto wiedzieć:

Ogólne przywileje należne kombatantom (wynikające wprost z zapisów Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – Dz. U. z 2020 r., poz.517):

1. Świadczenia pieniężne wypłacane z  emeryturą lub rentą:

  • dodatek kombatancki
  • ryczałt energetyczny
  • dodatek kompensacyjny

2. Ulgi taryfowe:

  • 50% przy przejazdach miejskimi środkami komunikacji miejskiej,
  • 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego: kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych  i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych, kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych

3. Pierwszeństwo do środowiskowej  opieki socjalnej w miejscu zamieszkania;

4. Pierwszeństwo do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej;

5. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej;

6. Pierwszeństwo  do  korzystania  ze  świadczeń  opieki  zdrowotnej.

* z dniem 8 kwietnia 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 3 marca 2020 roku o zmianie Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.517.