MOPS Bydgoszcz

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi program interwencyjny, którego zasadniczym celem jest zatrzymanie przemocy. Osiągnięciu tego celu służy edukacja sprawcy w obszarze przemocy (jej form, dynamiki, źródeł i stereotypów wzmacniających przemoc) oraz korekcja zachowań niepożądanych poprzez dostarczenie i przyswojenie przez sprawcę narzędzi i technik służących powstrzymywaniu się przed stosowaniem przemocy.

Adresatami programu są osoby pełnoletnie. Zasadniczym warunkiem przyjęcia osoby do programu jest uznanie przez nią faktu stosowania przemocy w rodzinie.

Program kierowany jest przede wszystkim do osób, które:

 • zostały skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie

 • w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez sąd do uczestnictwa w programie

 • są sprawcami przemocy w rodzinie, a uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej – jako uzupełnienie podstawowej terapii

 • w ramach procedury „Niebieskiej Karty” zostały wskazane jako osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc

 • są objęte wsparciem asystenta rodziny lub przez inny podmiot prowadzący pracę z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo-wychowawcze, w szczególności w ramach podejmowanych działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

 • w wyniku osobistej decyzji samodzielnie zgłoszą się do uczestnictwa w programie.

Do programu nie przyjmuje się osób chorych psychicznie i z zaburzeniami osobowości oraz osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, które nie przeszły podstawowego cyklu terapii.

Naczelnym celem programu jest redukcja zachowań przemocowych u jego uczestników, kształtowanie postaw partnerstwa, szacunku i odpowiedzialności wobec partnera, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych oraz odpowiedzialności za popełnione czyny.

Szczegółowe cele programu obejmują:

 • zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie
 • uzyskanie świadomości własnych zachowań przemocowych w relacjach rodzinnych
 • uznanie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy
 • zmiana zachowań i postaw związanych ze stosowaniem przemocy
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie
 • zdobycie umiejętności komunikowania się, konstruktywnego wyrażania uczuć i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy
 • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez użycia przemocy
 • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Program realizowany jest w wymiarze min. 60 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych oraz spotkań grupowych i odbywają się min. 1 x w tygodniu.

Podczas spotkań indywidualnych zostanie przeprowadzone rozpoznanie i analiza sytuacji rodzinnej oraz zawodowej, związanej ze stosowaniem przemocy przez uczestnika, wywiad, diagnoza cech osobowości (np. przy zastosowaniu odpowiednich kwestionariuszy) oraz diagnoza postaw wobec przemocy.

Podczas spotkań grupowych do głównych form pracy należy praca warsztatowa w oparciu o psychoedukację, treningi (umiejętności rozwiązywania konfliktów, zachowań asertywnych, zastępowania agresji, negocjacyjnych oraz podtrzymywania motywacji do zmiany), a także w oparciu o praktyczne ćwiczenia i wykorzystywanie pozyskiwanych umiejętności.

Więcej informacji oraz zapisy do programu pod nr tel. 52 330-12-69 w godzinach pracy Ośrodka.