MOPS Bydgoszcz

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

flaga i godło

Link do ogłoszenia naboru kandydatów na  Osobistego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej (archiwum.mopsbydgoszcz.pl)

UZYSKANA KWOTA DOFINANSOWANIA – 4 707 045,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 4 707 045,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego , ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem asystenta osobistego.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, ograniczeniu skutków niepełnosprawności, stymulowaniu do podejmowania aktywności i umożliwieniu jak najbardziej niezależnego życia. Ponadto zamiarem jest przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu, poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.

Osoby te będą miały możliwość BEZPŁATNEGO skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: wykonywaniu czynności dnia codziennego; załatwianiu spraw urzędowych; wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc; korzystaniu z dóbr kultury, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, w zaprowadzaniu do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

W bieżącym roku planowane jest objęcie pomocą 190 osób niepełnosprawnych, w tym:
• 100 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
• 30 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
• 40 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
• 20 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta mogą być realizowane 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę,
z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

Zadanie będzie realizowane na rzecz osób zamieszkujących miasto Bydgoszcz i na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268, z późn.zm.), inne usługi finansowane
w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł.

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.
Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz
z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

Program realizowany będzie od 01.04.2022 r. do 20.12.2022 r.

W czasie w/w czasu trwania Programu (9 miesięcy) limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:
a) 630 godzin dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
b) 540 godzin dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
c) 270 godzin dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) 270 godzin dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Procedura zgłaszania uczestników do Programu:
W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:
• Karta zgłoszenia do Programu
• Kopia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573.)
• Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta
• Oświadczenie uczestnika Programu – wskazanie asystenta (w przypadku osób wskazujących asystenta osobistego)
• Podpisane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
• Kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie opiekuna prawnego

Wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy, ul. Ogrodowa 9
• osobiście w godzinach urzędowania:
(poniedziałek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 13.30);
• poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej;
• za pośrednictwem poczty na adres j.w.
• drogą elektroniczną EPUAP za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego: / MopsBydgoszcz / skrytkaESP

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników, do momentu wyczerpania wolnych miejsc.
Nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.
W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 52 311 71 27.

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu
Klauzula informacyjna w ramach Programu
Klauzula RODO
Wskazanie asystenta – oświadczenie
Zakres czynności

Dokumenty dla ASYSTENTÓW OSOBISTYCH
realizujących usługi W RAMACH UMOWY –
pliki do pobrania

Ewidencja biletów
Ewidencja kosztów przejazdu taksówką
Ewidencja przebiegu pojazdu
Karta realizacji usług