MOPS Bydgoszcz

Wnioski Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Informujemy, że w systemie SOW – System Obsługi Wsparcia od dnia 01 stycznia 2020 roku zostały aktywne nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Poniżej podajemy link do strony na której można złożyć wniosek i uzyskać wszelkich informacji potrzebnych do złożenia wniosku.

Link do materiału na portalu SOW

Uwaga!
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS w Bydgoszczy ul. Toruńska 272 informuje, że od dnia 1 lutego 2018r., rozpoczyna przyjmowanie wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (bezrobotnej lub poszukującej pracy, niepozostającej w zatrudnieniu) zamieszkałej w Bydgoszczy.

Rozpatrywanie w/w wniosków reguluje procedura stanowiąca załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora MOPS w Bydgoszczy nr 78/2016 z dnia 16 grudnia 2016r.
Druk wniosku dostępny jest na stronie mopsbydgoszcz.pl (kliknij w link)
Zarządzenia Dyrektora nr 78/2016 z dnia 16 grudnia 2016r. (kliknij w link)

Uwaga!
W najnowszej wersji przeglądarki internetowej Firefox dokumenty pdf mogą być drukowane nieprawidłowo (pomimo poprawnego podglądu, wydruk będzie się składał z kratek i przypadkowych znaków).
W celu poprawnego wydruku należy kliknąć na wybrany odnośnik prawym klawiszem myszy, wybrać „Zapisz element docelowy jako” i otworzyć ściągnięty plik.

Zarządzenie nr 78/2016 z dnia 16 grudnia 2016r.
w sprawie przyjęcia wewnętrznych zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

Wnioski:

 

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego:
Wniosek
Zaświadczene lekarskie
Klauzula informacyjna
Wymagane załączniki:
1. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności
2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wg. załącznika powyżej
3. Oferta cenowa lub faktura pro-forma sprzętu.
4. Klauzula informacyjna wg załącznika powyżej
5. W przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio kserokopię uwierzytelnionego pełnomocnictwa lub postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

Likwidacja barier w komunikowaniu się:
Wniosek
Zaświadczenie lekarskie
Klauzula
Wymagane załączniki:
1. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności
2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wg. załącznika powyżej
3. Oferta cenowa lub faktura pro-forma sprzętu.
4. Klauzula informacyjna wg załącznika powyżej
5. W przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio kserokopię uwierzytelnionego pełnomocnictwa lub postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

Likwidacja barier w technicznych:
Wniosek
Zaświadczenie lekarskie
Klauzula
Wymagane załączniki:
1. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności
2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wg. załącznika powyżej
3. Oferta cenowa lub faktura pro-forma sprzętu.
4. Klauzula informacyjna wg załącznika powyżej
5. W przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio kserokopię uwierzytelnionego pełnomocnictwa lub postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

Turnusy rehabilitacyjne:
Turnus rehabilitacyjny – jest formą aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, pobudzają rozwój osobisty. Trwają co najmniej 14 dni. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej.Pierwszeństwo dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mają osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności, a także osoby, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo równoważne.
Wniosek
Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
Klauzula informacyjna
Wymagane załączniki:
1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
2. Klauzula Informacyjna
3. Zaświadczenie lekarza prowadzącego, stwierdzającego rodzaj niepełnosprawności oraz zasadność prowadzenia odpowiedniej do rodzaju niepełnosprawności rehabilitacji leczniczej na wymienionym sprzęcie rehabilitacyjnym przy pomocy którego możliwe będzie osiągnięcie maksymalnie najwyższego poziomu funkcjonowania.
4. W przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio kserokopię uwierzytelnionego pełnomocnictwa lub postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego
5. Dla osób niepełnosprawnych w wieku 16-24 lata – zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki.

Likwidacja barier architektonicznych:
Wniosek
Zaświadczenie lekarza
Klauzula informacyjna
Wymagane załączniki:
1. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności wnioskodawcy.
2. Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą
3. Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację rodzaju posiadanych schorzeń utrudniających poruszanie się, wraz z opisem funkcjonalnym osoby niepełnosprawnej.
4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych np. akt notarialny, umowa najmu.
5. Zaświadczenie o braku zaległości w opłacie czynszu lub podatku od nieruchomości wystawione przez właściwą instytucję.
6. Pisemna zgoda właściciela budynku na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie.
7. Szkic pomieszczeń, których dotyczy likwidacja barier architektonicznych (z podaniem ich wymiarów, obecnego i projektowanego układu funkcjonalnego).
8. W przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego, do wniosku należy załączyć odpowiednio kserokopię uwierzytelnionego pełnomocnictwa lub postanowienia Sądu o ustaleniu opiekuna prawnego.

Przedmioty ortopedyczne i sprzęt pomocniczy:
Wniosek
Klauzula informacyjna
Wymagane załączniki:
1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
2. Klauzula Informacyjna
3. Kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia (z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego) oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji, albo
4. Faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie)

Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej:
Wniosek Wn-O (plik pdf, 473 KB)

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej:
Wniosek Wn-W (plik pdf, 107 KB)

Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych:
Informujemy że wnioski o dofinansowanie do Sportu, Kultury, Rekreacji i Turystyki osób niepełnosprawnych przyjmowane będą według wzoru obowiązującego w systemie SOW (sow.pfron.org.pl). Serdecznie zachęcamy do składania wniosków elektronicznie bezpośrednio w systemie. Do wniosków dołączyć należy:
1. Statut organizacji
2. Dokumenty dotyczące osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych lub pełnomocnictwa
3. Udokumentowanie posiadania rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach.
4. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej powinny udokumentować prowadzoną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, udokumentowanie zapewnienia odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania
5. Oświadczenie według wzoru zamieszczonego poniżej